top of page
  • Writer's pictureavi benita

The statistical argument in favor of Creation


חלק מהנימוקים אשר חסידי הבריאה מאוהבים בהם, מתבססים על "חשוב" סטטיסטי לפיו הסיכוי להיווצרות חומר חי שוטף לאפס!


רק שההסתברות לקיומו של אירוע, אומדים לפני שהוא התרחש, כי עם התרחשותו ההסתברות היא 100%. נניח שמישהו לפני 100 שנה היה נשאל על ההסתברות שבלוג זה ייכתב במועד זה ולפי התוכן המדוייק שלו. ברור שהסיכוי לכך היב גם שואף לאפס!


ניתן להעריך הסתברות רק במקרה שמרחב האפשרויות הוא סופי וידוע מראש! כל אירוע בחיים מתרחש בהסתברות אפסית, לפני שהוא קורא, מאחר ומרחב האפשרויות הוא אינסופי ולא ידוע. אבל עובדה שהוא מתרחש, כמו בכתיבת בלוג זה!!!


מושג ההסתברות הוא מנקודת מבט של האדם המנסה להעריך שאירוע מסויים יתרחש, מתוך מרחב סופי של התרחשויות אפשריות.


מתוך מרחב האינסופי של התנהגות אינסוף המולקולות בטבע, התרחש מצב סינגולרי של מולקולה אחת אשר התחילה לשכפל את עצמה. עובדה שזה קרא! היה צריך להתרחש פעם אחת בלבד!!!


כך שכל הנימוקים הסטטיסטים החביבים על המאמינים, לא מחזיקים מים, והם ברמה של תלמוד תורה …למבוגרים.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

מהמקום ממנו באתי, האמונה באלוהים ובדת היו דבר מובן מאליו, ולא עלה על דעתו של אף אחד להצדיק אותם מבחינה לוגית. ניתן לכנות זאת כאמונה לשם אמונה, ובמובן זה אני מכבד אותה! האמהות שלנו אשר חלקן הגדול לא יד

bottom of page