top of page
  • Writer's pictureavi benita

למה אמונה ומדע לא הולכים ביחד?

Updated: Oct 21, 2022

מהמקום ממנו באתי, האמונה באלוהים ובדת היו דבר מובן מאליו, ולא עלה על דעתו של אף אחד להצדיק אותם מבחינה לוגית. ניתן לכנות זאת כאמונה לשם אמונה, ובמובן זה אני מכבד אותה! האמהות שלנו אשר חלקן הגדול לא ידע קרוא וכתוב, מעולם לא התעסקו עם שאלות תאולוגיות כלשהן אך האמינו בכל ליבן ופעלו בהתאם.


אני מציין זאת לאור הנטיה הקיימת בימינו בקרב מאמינים "אינטלגנטיים", אשר מול תאוריות אשר סותרות כביכול את הבריאה באמצעות גישות מדעיות, מתאמצים להעמיד בתורם כלים "מדעיים"משלהם:


כאלה המהווים ראיה לקיומה של הבריאה


אתר אוונגיליסטי מאוד מקובל טוען לדוגמא שהתגלתה "הוכחה" לקיומה של תיבת נוח בדמות של האתר אשר כביכולכאלה אשר סותרים את הגישות המדעיות האחרות ובייחוד את תורת האבולוציה:לעניות דעתי, נסיונות "מדעיים" מהסוג הזה לא רק הזויים אלה פתטיים. כאמור, ניתן לכבד אמונה לשם אמונה, מאחר ויש בה משהו טהור וכן, אפילו אם טיפה נאיבי. אך בלתי אפשרי להימנע מלבוז לניסיונות המלאכותיים והטרחניים המתחפשים למדע, מאחר ואני משוכנע שהם לא כנים ונגועים במידה של חוסר יושר.
26 views0 comments

Recent Posts

See All

חלק מהנימוקים אשר חסידי הבריאה מאוהבים בהם, מתבססים על "חשוב" סטטיסטי לפיו הסיכוי להיווצרות חומר חי שוטף לאפס! רק שההסתברות לקיומו של אירוע, אומדים לפני שהוא התרחש, כי עם התרחשותו ההסתברות היא 100%. נ

bottom of page